Η Εταιρεία Ταυτότητα

Η Inet Hellas ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2000 και έχει την έδρα της στην Αθήνα. Σκοπός της εταιρίας είναι η παροχή υπηρεσιών στο διαδίκτυο με την ιδιότητα του πρώτου και μοναδικού αδειοδοτημένου Μητρώου παροχής Ονομάτων Χώρου με κατάληξη co.gr στην Ελλάδα.

Η Inet Hellas είναι νόμιμος ιδιοκτήτης του Εθνικού και του Κοινοτικού Σήματος co, καθώς και του Ονόματος Χώρου co.gr, λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ΄αρίθμ. 351/76 – ΦΕΚ 717Β – 27.5.2005 Απόφασης της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), καθώς επίσης και σύμφωνα με τους όρους της Γενικής Άδειας που κατέχει από την ΕΕΤΤ (Α.Μ. 01-253).

About Inet Hellas Company Profile

Inet Hellas was established on April of the year 2000 with its headquarters being in Athens - Greece. The company's main focus is the provision of internet services to the Greek market as the first official Registry, licensed from the Greek Authorities, to provide third level Domain Names of the form www.name.co.gr.

Inet Hellas being the Registry for the internet Domain Names level co.gr, is the official owner of co trademark for the Greek and the European Union territory, as well as the official owner of the co.gr Domain Name. The company operates under the Greek National Regulatory Authorities (NRA) "General Licence" (A.M. 01-253) and according to the Greek NRA's Regulation Articles 351/76 - Official Journal 717Β - 27.5.2005.